Welkom bij Zephyr Ballooning!

 

Zo dadelijk gaan we het luchtruim verkennen. Tijdens de vaart bent u verzekerd via Aviabel verzekeringen. (Verzekeringsnummer 14034698-2020). De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid tot beloop van een gecombineerde waarborg van 5 500 000 euro in het geheel per ongeval of reeks per ongevallen die uit eenzelfde gebeurtenis voortvloeien zowel tegenover de niet vervoerde derden als tegenover de vervoerde derden en dit zowel voor stoffelijke als voor lichamelijke schade. In geval het totale bedrag van de schade hogervermelde waarborg overschrijdt, zullen de vergoedingen verdeeld worden onder de slachtoffers in verhouding tot de schade ondergaan door elk van deze slachtoffers. De vervoerde derden genieten een wettelijke waarborg van 15 000 euro per persoon.

De heer Goeman Sam, handeldrijvende onder de benaming ZEPHYR BALLOONING, met zetel te B-9260 Schellebelle, Wettersestraat 41 met ondernemingsnummer BE0732647235 is in geen geval aansprakelijk voor elke schade van welk danige aard ook, materieel, moreel, lichamelijk enz rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door of onstaan naar aanleiding van een vlucht met een warme luchtballon (inclusief voorafgaande verplaatsingen te land, voorbereiding, opstijging, vlucht, landing, ..) die niet zou gedekt zijn door voormelde verzerkingspolis of die de voornoemde waarborggrens zou overtreffen. De ondergetekenden doen derhalve bij deze opzichtens Goeman Sam, uitdrukkelijk afstand van alle bijkomend verhaal, zonder enig voorbehoud. Ondergetekende verklaren verder kennis te hebben genomen van genoemde verzekeringspolis. Ballonvaren is op zich niet gevaarlijk. Zoals voor elke luchtvaartactiviteit is echter wel discipline en een minimale kennis van de reacties van de ballon vereist.

In dat opzicht verklaren de ondergetekenden bij deze kennis te hebben genomen van de hierna vermelde veiligheidsraadgevingen, die door de piloot zelf vooraf eveneens mondeling werden toegelicht, en onthouden te hebben dat deze raadgevingen absoluut moeten nageleefd worden.

a) Tijdens het opblazen van de ballon en/of tijdens de vlucht

* Niet in de nabijheid van het touwwerk te vertoeven, behoudens aanvraag om mee te helpen met het opblazen * Het gezichtsveld van de piloot niet te hinderen tijdens verschillende werkzaamheden.
* In geen geval de gasleidingen of het touwwerk voor het besturen van de ballon aanraken.

b) Tijdens de landing, die soms hard kan zijn

* De knieën lichtjes plooien om de schok op te vangen
* Zich vasthouden aan de handvaten die zich aan de binnenkant van de mand bevinden
* Zijn knieën en andere ledematen niet plaatsen tegen of in nabijheid van delen van de ballon of toestellen die pijn

of kwetsuren kunnen veroorzaken
* Zijn handen niet buiten de mand houden bij het landen
* In de mand blijven tot de toelating gegeven wordt om uit te stappen
* Bij een sleeplanding gehurkt gaan zitten op de wijze zoals in de briefing aangetoond

Het is tevens tijdens de vaart ten strengste verboden te roken en de smartphone moet op vliegtuigstand gezet worden. Zwangere vrouwen raden we af een ballonvaart te maken.
Bovendien verbinden zij zich ertoe de bevelen van de piloot en zijn crew in alle omstandigheden na te leven.
Gelieve uw gezicht (zonder kledij) naar eer en geweten hieronder in te vullen zodat uw piloot naar de recente wetgeving kan handelen. De door u ingevulde gegevens worden gebruikt voor ladingsberekening en het doorsturen van foto’s na de vaart. Bij deze verklaren ondergetekenden de pictogrammen met betrekking tot de vaart te hebben doorgenomen en te hebben begrepen.

Geniet van de vaart!