Contactgegevens

Zephyr Ballooning – Sam Goeman

Dokter Germaan de Vosstraat 20
9420 Erpe

Ondernemingsnummer: BE 0732 647 235
E-mail: sam@zephyrballooning.com

Tel: +32 (0) 474 29 26 62

Rekeningnummer: BE37 9733 7214 9628
BIC: ARSPBE22

De klant gaat automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden na het ontvangen van een bevestigingsmail van hun boeking.

1. Reserveren van een ballonvaart

1.1 Met een cadeaubon, via mail of via telefoon kan de klant bij Zephyr Ballooning een ballonvaart reserveren. Er dient een e-mail gestuurd te worden naar sam@zephyrballooning.com met de vraag een datum vast te leggen. De datum wordt bepaald in functie van de nog vrije data in de agenda van Zephyr Ballooning.

1.2 De gereserveerde datum (boeking) wordt door Zephyr Ballooning per e-mail bevestigd.

1.3 Annulering van een gereserveerde datum (boeking) is niet mogelijk. Terugbetaling van een cadeaubon is niet mogelijk. Een boeking kan niet terugbetaald worden tenzij anders vermeld in punt 5. Een boeking kan wel omgezet worden naar een cadeaubon dat het bedrag van de boeking weergeeft.

1.4 Een gereserveerde datum kan kosteloos door de klant worden verplaatst tot 7 kalenderdagen voor de vaart.

1.5 Binnen een termijn van 7 kalenderdagen voor de vaart kan de gereserveerde datum niet meer verplaatst worden. De cadeaubon of boeking verliest dan ook zijn geldigheid bij annulatie of afzegging. Indien de klant er voor kiest om de vaart binnen een termijn van 7 kalenderdagen te annuleren, vervalt het voorschot. Zie punt 5 voorschotten en annuleringsbeleid.

1.6 Zephyr Ballooning kan de ballonvaart annuleren indien de weersomstandigheden een gegarandeerde veilige vaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de prijs plaats. Bij een boeking krijgt de klant steeds 2 data (datum en reservedatum) doorgestuurd. Wanneer een ballonvaart niet kan doorgaan wegens weersomstandigheden, gaat de reservatie automatisch naar de reservedatum.

1.7 De cadeaubon vervalt 1 jaar na datum van uitgifte. Deze datum is vermeld op de cadeaubon. Na verloop van 1 jaar kan met de cadeaubon geen reservering meer gemaakt worden. Een verlopen cadeaubon geeft geen recht op enige terugbetaling of vergoeding. Indien de klant na de vervaldatum een eerste keer met ons contact opneemt is de bon vervallen maar kan deze met maximum 1 jaar verlengd worden mits betaling van 25 euro per persoon.

1.8 Tenzij het over een privé ballonvaart wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van Zephyr Ballooning die op de dag van de ballonvaart wordt bepaald.

1.9 De passagiers zullen de dag van de gereserveerde vaart opgebeld worden via het nummer +32 474 29 26 62 tussen 13u30 en 14u00 om te vernemen of de vaart doorgaat en welke het uur en plaats van afspraak zijn. Indien het gaat over een ochtendvaart dan zal Zephyr Ballooning de avond voordien contact opnemen met de klant tussen tussen 20u00 en 22u00.

1.10 Indien de klant kiest om zelf een gereserveerde datum te annuleren, om welke reden dan ook, vervalt het voorschot dat vermeld wordt bij punt 5. Dit geldt niet wanneer de klant kiest voor de reservatie om te zetten in een cadeaubon.

2. Aankoop van een cadeaubon boeken van diensten

2.1 Een cadeaubon kan besteld worden via internet, e-mail of telefonisch.

2.2 Na aanvraag via e-mail bevestigt Zephyr Ballooning de bestelling en geeft een unieke bonnummer per boeking. Na de bevestigingsmail heeft de klant 3 dagen tijd om te bevestigen via e-mail en de volledige som over te schrijven. Na betaling van de volledige som is een annulering niet meer mogelijk. Er is dan ook geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling.

2.3 Indien Zephyr Ballooning zijn cadeaubonnen laat varen door een ander vervoerder zal die vervoerder eerst aansprakelijk zijn. De vervoerder is dan verantwoordelijk voor het materiaal, de nodige vergunnigen en verzekeringen.

2.4 Zephyr Ballooning kan ingehuurd worden voor freelance werk als ballonvaarder. Zephyr Ballooning is dan beperkt aansprakelijk gezien Zephyr Ballooning dan niet fungeert als vervoerder. De vervoerder die ons inhuurt zal eerst aansprakelijk worden gesteld. De vervoerder is dan verantwoordelijk voor het materiaal, de nodige vergunnigen en verzekeringen.

3. De uitvoering van de ballonvaart

3.1 Zephyr Ballooning zal de ballonvaart zorgvuldig en professioneel uitvoeren, rekening houdende met de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van de afstand, richting en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op de ideale omstandigheden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Zephyr Ballooning kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet laten doorgaan als de (weers)-omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart op de plaats van opstijgen en op dat moment niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder die de vaart zal uitvoeren. (Zie art. 1.6)

3.4 Het recht om met de cadeaubon een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:
a. Indien de klant niet of niet tijdig komt opdagen op het uur en de plaats van afspraak die telefonisch werd doorgegeven de dag van de gereserveerde vaart.
b. Indien de klant voor de start van de vaart geen geldige cadeaubon kan voorleggen.
c. Indien volgens de boekhouding van Zephyr Ballooning geen betaling van de cadeaubon werd ontvangen en de klant op dat moment geen bewijs van betaling kan voorleggen.
d. Indien de cadeaubon na 1 jaar vervallen is en er geen eerder contact is opgenomen om de ballonvaart in te plannen kan de bon terug worden geldig gemaakt na administratieve kost van 25 euro per passagier.

3.5 De passagiers die de ballonvaart maken dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Zephyr Ballooning gegeven instructies. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de vaart.

3.6 Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten enz.), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera’s en gsm’s.

3.7 De aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van 5.500.000 euro (combined single limit).

3.8 De aansprakelijkheid van Zephyr Ballooning is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder aansprakelijkheidsverzekering van Zephyr Ballooning wordt uitbetaald. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.

3.9 De bepalingen van art. 3.7 en art. 3.8 gelden niet indien ze in strijd zijn met de regels van dwingend recht.

4. Betaling

4.1 De betaling van de cadeaubon gebeurt bij de boeking van zodra Zephyr Ballooning via e-mail de boeking bevestigd heeft. De cadeaubon zal u zo snel als mogelijk worden toegezonden per mail of per post.

4.3 Indien er nog een saldo moet betaald worden zal dit gebeuren of met een overschrijving ten laatste drie dagen voor de gereserveerde vaart of contante betaling net voor de start van de gereserveerde vaart.

4.4 Als tijdige betaling uitblijft is de klant vanaf 14 dagen na reservering een interest over het totaalbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij een eerste aanmaning worden 25 euro administratiekosten aangerekend. Indien Zephyr Ballooning de incasso van de vordering uit handen geeft is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimum van 125 euro.

5. Voorschotten en Annuleringsbeleid

5.1 Voorschotten: Bij het maken van een boeking bij Zephyr Ballooning wordt er een voorschot van 30% van het totaalbedrag vereist. Dit voorschot dient als bevestiging van de boeking en garandeert de beschikbaarheid van de gevraagde diensten op de geplande datum. Het resterende bedrag dient te worden voldaan volgens de betalingsvoorwaarden die in de boekingsbevestiging worden vermeld, uiterlijk 3 dagen voor de geplande datum.

5.2 Annulering: Indien een boeking wordt geannuleerd binnen 7 kalenderdagen voor de geplande datum, wordt de boeking als ongeldig beschouwd en komt de reservering te vervallen. In dergelijke gevallen zal het eerder betaalde voorschot van 30% niet worden terugbetaald.

5.3 Terugbetalingen: Voorschotten zullen worden aangewend om eventuele kosten en verliezen te dekken die Zephyr Ballooning heeft opgelopen als gevolg van de annulering. Eventuele resterende bedragen na het aftrekken van deze kosten zullen niet worden gerestitueerd aan de klant.

Wanneer de klant reeds het totale bedrag heeft overgeschreven maar de vaart kon door weersomstandigheden niet doorgaan, heeft de klant 2 opties waaruit de klant kan kiezen:

  1. De klant kiest om het bedrag om te zetten naar een cadeaubon. Deze cadeaubon heeft de waarde van het overgeschreven bedrag. Een cadeaubon kan nooit terugbetaald worden.
  2. De klant kiest voor een terugbetaling van 70%, het voorschot van 30% kan in geen enkel geval terugbetaald worden.

5.4 Wijzigingen: In het geval dat de klant de boekingsdatum wenst te wijzigen, kan dit kosteloos tot 7 kalenderdagen voor de geplande datum. Het oorspronkelijke voorschot kan worden overgezet naar de nieuwe datum, mits de wijziging tijdig wordt doorgegeven en goedgekeurd. Het annuleringsbeleid blijft echter van kracht als de wijziging binnen 7 kalenderdagen voor de oorspronkelijke geplande datum valt.

5.5 Acceptatie: Door een boeking te maken bij Zephyr Ballooning stemt de klant in met de hierboven vermelde voorschot- en annuleringsvoorwaarden. Het is belangrijk dat de klant deze voorwaarden zorgvuldig leest en begrijpt voordat ze een boeking voltooien.

6. Klachten en geschillen

6.1 Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij Zephyr Ballooning schriftelijk een klacht indienen. Zephyr Ballooning zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

6.2 Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van betaling of andere verplichtingen.

6.3 Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 14 dagen na het voorval waarover de klant een klacht heeft.

6.4 Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na boekingsdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.

6.5 Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Het Belgisch recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.